Mô tả công việc

 • Khai thác và Phát triển khu vực bán hàng mới;
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm theo chỉ tiêu được giao;
  Xây dựng ...
查看完整的职位描述

JOB DESCRIPTION

 1. New Business Development

- Prospect for potential new clients and turn this into increased business.

- Cold call as appropriate within your market or geogr...

查看完整的职位描述

JOB DESCRIPTION

 

1. New Business Development

- Prospect for potential new clients and turn this into increased business.

- Cold call as appropriate within your market or ge...

查看完整的职位描述

Job Desciption:

 • Responsible for managing social media sites including Facebook, LINE@, YouTube, and instagram, zalo….;
 • Reviews new technologies and keeps the company at the forefront ...
查看完整的职位描述

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên vật liệu mới từ bộ phận thu mua;
 • Giám sát chất lượng ng...
查看完整的职位描述

Job Desciption:

 1.   POLICY SUPERVISION:
  Legal team is responsible for CHECK - CONSULT - BUILD - CONTROL all policies to ensure our benefits are well protected in all ope...
查看完整的职位描述